Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem, kterým je (NPI) NEWPORT Industry s.r.o. IČ 11670703 se sídlem: Telčské údolí 379, Jirkov 43111 a účastníky rekreačních pobytů (dále jen „zákazník“ nebo „ubytovaný“). Provozovatel a zákazník vstupují do vzájemných obchodních vztahů v souvislosti se zajištěním a poskytnutím rekreačních pobytů. Předmětem vztahu mezi NPI a zákazníkem je činnost, směřující k zajištění a poskytnutí rekreačního pobytu (dále jen „pobytu“ či „ubytování“) v rekreačním zařízení NPI. Všechny vztahy uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP) jsou uzavřeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR, jako je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další předpisy v platném znění. Vzájemné vztahy jsou dále upraveny v níže uvedených VOP podmínkách NPI.

Článek I
Úvodní ustanovení – vznik smluvního vztahu

NPI zajišťuje pobyty pro zájemce o ubytování (zákazníky) v rekreačním zařízení Chalupa u Kříže, Harrachov 149, Harrachov, PSČ 512 46.

Smluvní vztah mezi NPI a zákazníkem (jakožto zájemcem o pobyt) vzniká na základě elektronické či písemné objednávky zákazníka na zajištění pobytu v rekreačním zařízení uvedeném v čl. I bod 1. těchto VOP a jejího přijetí ze strany NPI. Odesláním objednávky uděluje zákazník svůj souhlas s tím, aby NPI zahájil činnost za účelem dosažení požadovaného plnění z tohoto vztahu, kterým je zajištění pobytu v rekreačním zařízení – apartmánu. NPI poskytuje služby pouze zákazníkům starším 18 let. Osoby mladší 18 let mohou využívat těchto služeb pouze za doprovodu osob starších 18 let.

 Za závazky dalších osob zúčastněných na pobytu odpovídá zákazník, který pobyt objednal formou závazné objednávky k pobytu a uzavřel s NPI smluvní vztah.

NPI se zavazuje, že získaná osobní data od zákazníků použije pouze pro interní účely sloužící k zajištění pobytů. Informace o zákaznících NPI jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a uvedené strany s tímto souhlasí.

Článek II
Objednávky pobytů

Objednávka o zajištění pobytu má elektronickou formu na webových stránkách www.chalupaukrize.cz. V objednávce zákazník uvede jméno objednatele, kontaktní údaje, termín zahájení a délky pobytu.

V případě, že je požadovaný termín v rekreačním zařízení volný, zašle NPI zákazníkovi „Ubytovací smlouvu“, ve které sdělí přesné platební podmínky a pobyt rezervuje po dobu uvedenou v tomto potvrzení objednávky pobytu. Zákazník v průběhu určené doby splatnosti uhradí celkovou cenu za pobyt, v opačném případě NPI zruší rezervaci na pobyt.  Cenu za pobyt platí zákazník v Kč na účet NPI uvedený ve Ubytovací smlouvě. Uhrazením ceny za ubytování zákazník souhlasí s těmito VOP. 

Zaplacením pobytu dle Ubytovací smlouvy je uzavřen obchodní vztah s NPI. 

Po přijetí platby NPI pobyt závazně rezervuje a zašle (obvykle elektronicky) na adresu zákazníka potvrzení o úhradě. 

V případě, že bude zákazník požadovat zaslání daňového dokladu k zaplacené záloze, je povinen toto uvést v objednávce pobytu. Řádný daňový doklad bude odeslán elektronickou poštou na e-mailovou adresu zákazníka po ukončení poskytnuté služby ubytování. 

Plnění není poskytnuto pouze ve zvláštních případech. NPI neodpovídá za neposkytnuté ubytování způsobené událostí z důvodu vyšší moci, např. přírodní katastrofou apod.

Článek III
Začátek a konec ubytování

Převzetí apartmánu k ubytování je možné v den nástupu pobytu, uvedeném v uzavřené v Ubytovací smlouvě, nejdříve po 16:00 a nejpozději do 18:00 hod. Předání apartmánu a ukončení pobytu je v poslední den potvrzeného ubytování do 10:00 hod.

Článek IV
Ceny a úhrady

Ceny pronájmu jsou sjednány jako smluvní v internetové (www.chalupaukrize.cz/ceník/), případně v katalogové nabídce a jsou uvedeny včetně příslušné sazby DPH. Ceny jsou sjednané za noc ubytování v jednom apartmánu. Noc je specifikovaná jako časové období od 16:00 do 10:00 hod. následujícího dne pro den zahájení ubytování, v ostatních dnech ubytování je noc specifikovaná jako časové období od 10:00 do 10:00 hod. následujícího dne. Je určen maximální počet ubytovaných osob v daném apartmánu, který nesmí být překročen. 

Cena zahrnuje spotřebovanou elektrickou energii, plyn, vodné a stočné, běžné opotřebení užívaného instalovaného zařízení a rekreační poplatek místně příslušného obecního úřadu. 

Při neuhrazení objednaného pobytu (ve smyslu výše částky) do data splatnosti uvedeného v Ubytovací smlouvě si vyhrazuje NPI právo stornovat rezervaci pobytu. 

NPI může požadovat při příjezdu složení hotovostní vratné kauce, zpravidla ve výši 5.000 Kč. Tato kauce se vrací zákazníkovi při odjezdu, pakliže nedošlo k poškození majetku.

Článek V
Prezentace objektu, vybavení a služby

Zákazníci mohou bezplatně v objektu využívat vybavení objektu, které je specifikováno v internetové prezentaci rekreačního zařízení na webových stránkách www.chalupaukrize.cz popř. v ubytovacím řádu rekreačního zařízení. 

V ceně jsou mimo jiné zahrnuty tyto základní služby – spotřeba teplé a studené vody, WC a koupelna je součástí apartmánu, LCD TV v obývacím pokoji, příjem internetu přes Wi-Fi, spotřeba elektrické energie, lůžkoviny, vybavenou kuchyňku s možností vaření, využití společenské herní místnosti (s např. stolním tenisem, elektronickými šipkami a stolním fotbalem) a místnost k úschově osobních sportovních potřeb (pro zimní a letní sporty).

Úklid společných prostor rekreačního zařízení zajišťuje NPI min. 1x denně. Zákazník je však povinen zejména:

 • provést závěrečný úklid apartmánu,​
 • sundat povlečení a ponechat ho na zemi vedle postele,
 • umýt a uklidit vybavení kuchyně, vyklidit ledničku,
 • zamést podlahu v apartmánu,
 • vynést koš na odpadky do kontejneru před budovou,
 • uklidit po sobě věci v lyžárně,
 • předat správci budovy apartmán a klíče,​

jako náhrada za neprovedený úklid podle výše uvedených bodů je sankční poplatek (pokuta) ve výši 1 000,- Kč.

Článek VI
Zrušení a změny délky pobytu ze strany zákazníka

K odstoupení od Smlouvy o ubytování, potvrzené a zaplacené, může ze strany zákazníka dojít pouze ze závažných důvodů, a to výhradně písemnou formou, nebo e mailem, přičemž odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení příslušného dokladu / sdělení na poštovní – mailovou adresu info@chalupaukrize.cz

Při odstoupení od Smlouvy o ubytování uzavřené, potvrzené a zaplacené, je zákazník povinen provozovateli NPI zaplatit smluvní pokutu – storno poplatek ve výši:

 • při odstoupení v době 30–8 dnů před nástupem ubytování 50 % z ceny za ubytování,
 • při odstoupení v době 7–0 dnů před nástupem ubytování 100 % z ceny za ubytování.​

V případě zrušení pobytu bude po odečtení storno poplatku vrácena cena za ubytování na bankovní účet, ze kterého byla uhrazena celková cena za ubytování. Jako variabilní symbol bude použito číslo rezervace. Doklad o úhradě storno poplatků bude zákazníkovi vydán na vyžádání. 

Zákazník souhlasí, že v případě zkrácení pobytu oproti objednávce, nemá nárok na vrácení rozdílu v ceně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Požádá-li zákazník o prodloužení ubytování nad rámec sjednaný ve Smlouvě o ubytování, souhlasí s tím, že pro vyplnění jeho požadavku může být přemístěn na jiný apartmán než ten, ve kterém byl původně ubytován. Tím není dotčeno právo NPI požadovat úhradu ceny za navýšení pobytu, ale také případný rozdíl v ceně za rozdílný apartmán.

Článek VII
Zrušení pobytu ze strany NPI

Ke zrušení pobytu ze strany NPI, kdy není možno pobyt zajistit, může dojít z důvodů uvedených v čl. II., nebo z technických důvodů, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat a tato příčina trvá po celou dobu délky původně sjednaného pobytu. V případě, že v mezidobí došlo na straně zákazníka k úhradě zálohy na pobyt, je provozovatel povinen tuto zinkasovanou platbu zákazníkovi neprodleně vrátit.

Článek VIII
Pojištění pobytů

NPI nenese odpovědnost vůči zákazníkovi za škody na majetku movitém i nemovitém po dobu rekreačního pobytu. Nenese odpovědnost ani za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby, odložené v neuzamčených prostorách rekreačního zařízení. O vhodnosti pobytu malých dětí v rekreačním objektu rozhoduje zákazník s ohledem na jejich bezpečnost. Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty atp. 

Zdravotní a úrazové pojištění ubytovaných osob a způsobených škod na vybavení rekreačního zařízení není součástí ceny za ubytování. Z těchto důvodů NPI doporučuje zákazníkovi sjednat si vhodné pojištění u některého pojišťovacího ústavu v potřebném rozsahu. Stejně tak NPI doporučuje všem zákazníkům sjednat si pojištění pro případy uvedené čl. VI. Pojištění na storno poplatky není součástí sjednané ceny za pobyt.

Článek IX
Reklamace

Zákazník má právo na reklamaci vůči provozovateli, pokud objednané ubytovací služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě. Drobné připomínky či požadavky lze řešit osobně u správce objektu. Ostatní reklamace musí být uplatněny písemně na adresách:

 • NEWPORT Industry s.r.o., Telčské údolí 379, 43111 Jirkov,
 • NEWPORT Industry s.r.o., Harrachov 149, 512 46 Harrachov, pan Jiří Žemba, info@chalupaukrize.cz
 • NEWPORT Industry s.r.o. – datová schránka​

Reklamovat nelze přesné umístění, stav a rozsah vybavenosti z fotogalerie, tyto mají pouze informativní charakter (stejně tak nelze garantovat stejné klimatické podmínky při pobytu, jako byly podmínky při focení objektu a okolí). 

Provozovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu v souladu s platnými předpisy ČR. Dále odpovídá za vybavenost objektu, jak je uvedeno v těchto VOP a nabídkové prezentaci rekreačního zařízení. Zákazník je povinen zjištěné nedostatky a závady oznámit NPI neprodleně, aby mohla být učiněna jejich náprava. 

NPI neodpovídá za provoz bazénů, lyžařských vleků, restaurací a dalších služeb uváděných v doprovodných informacích k rekreačnímu objektu, neboť tyto neprovozuje. Tyto informace jsou obvykle čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním aktivitám jsou pouze orientační.

Článek X
Náhrada škody

Zákazník odpovídá za způsobené škody na rekreačním zařízení, nebo vybavení apartmánu. NPI při zjištění škody prostřednictvím správce objektu na způsobenou škodu/y vystaví protokol, který podepíše zákazník a správce. Zákazník hradí způsobenou škodu NPI, hotovostní nebo bezhotovostní formou, který na finanční plnění náhrady škody vystaví daňový doklad. Neuhrazené škody budou vymáhány v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek XI
Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 3. 2022 a jsou závazné pro NPI a pro zákazníka.​

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách  www.chalupaukrize.cz a zákazník je vždy obdrží jako přílohu k Ubytovací smlouvě. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou provázané s ubytovacím řádem objektu, který je též nedílnou součástí Ubytovací smlouvy. 

Zákazník potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných obchodních podmínek seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje zaplacením ceny za pobyt.​

VOP – Všeobecné obchodní podmínky verze 1/2022 vydal v Harrachově dne 1. 3. 2022.​

Provozovatel:
NEWPORT Industry, s. r. o.
IČ: 11670703