Ubytovací řád

 

 1.    Práva a povinnosti ubytovaného


Ubytovaný má právo užívat prostory určené k ubytování a vybavení dle „Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování“ v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Součástí ubytování je i možnost využít společenskou herní místnost s vybavením  –  stolní fotbal, pingpongový stůl včetně pálek a míčků a také elektronické šipky.
Při nástupu obdrží ubytovaný klíče od hlavních předních dveří budovy, od dveří k apartmánu a od lyžárny. Ubytovaný je povinen předejít ztrátě těchto klíčů a zabezpečit je proti odcizení. Zapůjčit klíče osobám, které nejsou v  budově ubytovány, je zakázáno. 


1.1.  Ubytovaný je zejména povinen: 


 1.   Uhradit cenu za ubytování uvedenou v potvrzení objednávky,
  b.    Řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování a rekreaci,
  c.    Chránit vybavení a zařízení proti poškození,
  d.    Zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu, 
  e.  Udržovat čistotu a pořádek na apartmánu v průběhu ubytování, základní úklidové prostředky jsou součástí každého apartmánu. Ve společných prostorách pod schodištěm je k dispozici vysavač. Při použití je povinnost jej vrátit zpět tak, aby byl k dispozici ostatním hostům.
  f.    Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu, a to správci objektu,
  g.   Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou ubytovaný v prostorách způsobil a spolu se zástupcem ubytovatele sepsat škodní protokol,
  h.   Zamykat při odchodu oboje dveře (dveře od apartmánu i vstupní dveře)
  i.    V době od 22,00 hod do 8,00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem,
  j.    Zimní vybavení (lyže, lyžařskou obuv, sáňky, atd.) nechávat pouze v lyžárně a nenosit je do prostor apartmánu,
  k.   Venkovní nebo lyžařskou obuv odložit před vstupem do ubytovacích nebo herních prostor do botníku ve vstupním prostoru do budovy, 
  l.    Po skončení pobytu je povinností ubytovaného zejména:

–    provést závěrečný úklid  
–    sundat povlečení a ponechat ho na zemi vedle postele,
–    umýt a uklidit vybavení kuchyně, vyklidit ledničku,
–    zamést / vytřít podlahu v apartmánu,
–    vynést koš na odpadky do kontejneru před budovou,
–    uklidit kóji v lyžárně, příslušející k apartmánu,
–    předat správci budovy apartmán a klíče,
–    jako náhrada za neprovedený úklid podle výše uvedených bodů je sankční poplatek (pokuta) ve výši 300,- Kč.


1.2.  Ubytovaný nesmí bez souhlasu provozovatele: 

 1.   provádět jakékoliv změny v prostorách určených k ubytování (např. stěhovat nábytek, přemísťovat vybavení, apod.),
  b.    odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování nebo ze společných prostor,
  c.   používat v prostorách určených k ubytování vlastní elektrospotřebiče vyjma osobních počítačů, mobilních telefonů, tabletů, holicích strojků apod. Zákaz se týká především vlastních varných a topných spotřebičů bez revize,
  d.    přenechávat prostory určené k ubytování jiné osobě, 
  e.    manipulovat s termostatem, který je umístěn v každém apartmánu. Výjimkou je zvýšení nebo snížení pokojové teploty. K tomu použít tlačítka + a -. Ubytovaný bude s přípustnou obsluhou seznámen správcem rekreačního zařízení,
  f.    kouřit ve vnitřních prostorách budovy! Veškeré prostory jsou kompletně nekuřácké a jsou opatřeny kouřovými čidly. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě před hlavním vchodem do budovy. Nedopalky je nutno umísťovat do určené nádoby.

 2. Povinnosti provozovatele


Provozovatel je povinen

 1.    odevzdat ubytovanému prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Součástí každého apartmánu je soupis vybavení, 
  b.    dbát na odstranění případných oznámených závad bez zbytečných průtahů, kontakt na správce:  tel. +420 739 348 320,
  c.    dbát na odpovídající technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování,
  d.    1x denně provést úklid společných prostor, 
  e.   vždy před a po využití jednotlivých prostor – apartmánů, provést jejich úklid a doplnit čisté ložní povlečení, utěrku do kuchyně, toaletní papír atd. V případě ubytování po delší dobu bude ložní povlečení měněno minimálně jednou za 14 dní.

 1.    Další ujednání


3.1.    Parkování vozidel

 
Parkování vozidel ubytovaných je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti podél rekreačního zařízení. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a nehlídané, a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Ubytovaní hosté jsou povinni parkovat dle pokynu správce objektu tak, aby měli možnost využít parkoviště i ostatní návštěvníci. 

3.2.    Cennosti ubytovaného


Provozovatel neručí za cennosti odložené v neuzamčených prostorách rekreačního zařízení.


3.3.    Domácí zvířata


V celém objektu platí zákaz pobytu domácích zvířat.


3.4.    Bezpečnostní a protipožární pravidla a opatření


Převzetím klíčů od apartmánu bere ubytovaný na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny ve vstupním prostoru. 
Pohyb v rekreačním zařízení a v jeho okolí a používání relaxačních zařízení je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu např. na schodišti, uklouznutí na mokrém povrchu a nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty. Lékárnička je součástí každého apartmánu.
Ubytovaní hosté nesmí v prostorách rekreačního objektu přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné či psychotropní látky nebo jedy. 
Dále nesmí rozdělávat bez souhlasu správce objektu otevřený oheň (je zakázána manipulace s otevřeným ohněm). V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty a označení směru únikových východů, součástí vybavení všech apartmánů je zařízení autonomní detekce a signalizace (poplachový hlásič kouře). V případě hostem zaviněné aktivace požárního poplachového systému daný ubytovaný uhradí vzniklé náklady případného výjezdu Hasičského záchranného sboru. Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru! Za jakékoliv poškození nebo použití hasicích přístrojů v jiných situacích (např. nedbalost, vandalství, přístup dětí) bude požadována náhrada (vč. nákladů na čištění prostor).


3.5.    Doklad totožnosti a kamerový systém 


Dle platných předpisů ČR je provozovatel povinen provést záznam o ubytovaných do tzv. Domovní knihy. Záznam ubytovaného obsahuje jméno a příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, případně cestovního pasu. K ověření těchto údajů je ubytovaný povinen předložit doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas). 
V objektu jsou umístěny kamery, které monitorují společné prostory a prostor kolem budovy. Záznam je nahráván. Provozovatel se zavazuje, že získaná osobní data od zákazníků včetně kamerových záznamů použije pouze pro interní účely sloužící k zajištění pobytů a bezpečnosti při pobytech. Informace jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ubytovací řád verze 1/2022 vydal v Harrachově dne 7. 1. 2022

Provozovatel:
NEWPORT Industry s.r.o.
IČ: 11670703​

Odpovědná osoba:
Jiří Žemba

tel. +420 739 348 320

Chalupa U Kříže 
Harrachov 149
512 46