INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
hostů ubytování

Společnost NEWPORT Industry s.r.o., IČ: 11670703, se sídlem Telčské údolí 379, Jirkov, 43111,  kontaktní e-mail: info@chalupaukrize.cz, webové stránky: www.chalupaukrize.cz (dále také „Společnost“), jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“), považuje za jednu ze svých prvořadých povinností ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů, které zpracováváme. S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy s řádnou péčí v souladu povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a snažíme se je v co nejvyšší možné míře chránit.

Společnost provozuje ubytovací zařízení s názvem Chalupa U Kříže v Harrachově a při té příležitosti zpracovává osobní údaje hostů. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak získáváme a zpracováváme osobní údaje hostů ubytování. Jejich cílem je přiblížit Vám, jakým způsobem s osobními údaji nakládáme, jak je shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme a jak chráníme důvěrnost osobních údajů, a naplnit tak naši informační povinnost dle čl. 13 a násl. GDPR.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: gdpr@dpwork.cz.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje získáváme před uzavřením smlouvy o ubytování a dále v průběhu trvání smluvního vztahu ke Společnosti (zejména při zápisu hosta na recepci na začátku pobytu), a to zejména následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého pobytu
 • státní příslušnost
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • záznamy komunikace s hostem
 • u cizince číslo cestovního dokladu
 • doba pobytu, číslo pokoje

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě zákona (bez Vašeho souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Účel zpracování

Existuje více důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů, vždy však musí být naplněn alespoň jeden z nich, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali oprávněně. K určitému zpracování osobních údajů nás opravňují právní předpisy, jde zejména o případy, kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy o ubytování, nebo kdy je zpracování nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo kdy to vyžaduje náš oprávněný zájem. V ostatních případech potřebujeme Váš souhlas ke zpracování osobních údajů za konkrétním účelem.

Uvedené případy jsou podrobněji ve vztahu k naší Společnosti popsány níže.

Zpracovávání bez Vašeho souhlasu

Jedním ze základních důvodů pro oprávněné zpracování Vašich osobních údajů naší Společností je skutečnost, že je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy o poskytnutí ubytování, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů nebo třetí osoba zajišťující pro Vás ubytování, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Dále jsme oprávněni zpracovávat údaje v případech, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje v souvislosti se smluvním vztahem, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

A v některých případech zpracovává Společnost osobní údaje, vyžaduje-li to oprávněný zájem Společnosti, zejména zájem na ochraně práv pro případ soudního či jiného sporu.

V souvislosti s výše uvedeným zpracováváme osobní údaje zejména za níže popsanými účely:

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

 • nezbytné jednání před uzavřením smlouvy a uzavření smlouvy o ubytování (dále jen „Smlouva“), a to pouze po dobu trvání těchto jednání, není-li následně jiný titul pro zpracování osobních údajů, jak jsou tyto popsány dále
 • rezervace ubytování
 • plnění práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí ubytování, kterou jste se Společností uzavřel Vy, anebo třetí osoba, která pro Vás ubytování objednala, a to nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy, tedy do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze Smlouvy
 • identifikace subjektu údajů jako ubytovaného při plnění zákonných povinností správce jako ubytovatele
 • evidence ubytovaných hostů v knize hostů
 • zajištění služeb během pobytu

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů a za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti

Dále osobní údaje zpracováváme v případech, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahují, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dále zejména následující:

 • předání údajů na obecní úřad kvůli vyčíslení a úhradě poplatku za lůžko, rekreačnímu, případně lázeňskému poplatku
 • předání údajů Policii ČR, cizinecké policii, za účelem plnění právní povinnosti dle ust. § 102 zákona č. 326/1999 Sb., o ubytování cizinců a souvisejících právních předpisů

Zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti

Oprávněným zájmem Společnosti je zejména ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 3 let po ukončení smluvní spolupráce, což odpovídá obecné délce promlčecí doby. S ohledem na podstatu poskytování ubytovacích služeb je oprávněným zájmem Společnosti poskytovat nabídky dalšího ubytování a související služby pro potencionální využití těchto služeb. V této souvislosti Vám budeme zasílat obchodní nabídky týkající se obdobných služeb, které Vám byly poskytnuty na kontaktní údaje, které jste Společnosti poskytli, a to do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas.

Poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely je dobrovolné, avšak zpracování těchto osobních údajů je nezbytné k tomu, aby mohl vzniknout smluvní vztah mezi stranami a Společnost mohla plnit své zákonné povinnosti a řešit další záležitosti v souvislosti se smluvním vztahem. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme Váš souhlas.

Zpracovávání s Vašim souhlasem

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a způsobem, jak je uvedeno v konkrétním souhlasu.

Konkrétní podmínky udělení souhlasu jsou uvedeny v podmínkách souhlasu, stejně jako účel a doba zpracování osobních údajů.

Je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Společností poskytnete. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytnutí školení ani trvání smluvního vztahu.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Společnost. To znamená, že Společnost stanovuje shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuje, volí prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Společnost při plnění svých závazků využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Některé tyto subjekty jsou sami v roli správce, jiní v roli zpracovatele, kteří pak zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů. Za smluvní partnery volíme pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.  S každým dodavatelem v roli zpracovatele osobních údajů máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, abychom zajistili co nejvyšší úroveň zabezpečení osobních údajů.

Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáváme zejména advokátní kanceláři, poskytovatelům IT služeb a příslušným orgánům veřejné správy, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon, zejména obecnímu úřadu a Policii ČR, cizinecké policii.

Společnost prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Osobní údaje jsou chráněny a zabezpečeny před únikem a zneužitím a Společnost přijímá technická a organizační opatření, aby zajistila co nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu zpracováváme údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. Oprávněným zájmem Společnosti je zejména ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 3 let po ukončení smluvní spolupráce, což odpovídá obecné délce promlčecí doby. Po skončení smluvního vztahu jsou pak také některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností, a to po dobu, která je stanovena přímo příslušnými právními předpisy.

Je-li zpracování založeno na Vašem souhlasu, pak budeme osobní údaje zpracovávat pouze po dobu trvání tohoto souhlasu.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;
 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

​Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR.

Právo vznést námitku znamená, že subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 GDPR.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování znamená, že subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR.

Právo odvolat souhlas znamená, že tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je možné například e-mailu z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, nebo písemně formou dopisu, kde vždy uvedete své jméno, příjmení a datum narození a uvedete, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: gdpr@dpwork.cz. Společnost má právo v odůvodněných případech žádat přiměřené prokázání identity žadatele, a to za účelem ochrany subjektů údajů.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů.

Společnost do jednoho měsíce od obdržení žádosti poskytne informace o přijatých opatřeních podle Vámi podané žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení, jakož i o jeho důvodech budete v téže lhůtě, tj. do jednoho měsíce, informováni. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, Společnost Vás informuje nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Vyhodnotí-li Společnost žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, má právo žádost odmítnout nebo za její vyřízení požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Před případným vyměřením poplatku Vás Společnost informuje o jeho výši a požádá o Váš souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.

V případě, že uvedené nebude dostatečné, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Žádáme Vás, ať veškeré změny osobních údajů oznamujete bez zbytečného odkladu naší Společnosti na emailové adrese: info@chalupaukrize.cz, kde uvedete alespoň Vaše jméno, příjmení a datum narození, a sdělíte, že došlo na Vaší strany ke změně osobních údajů. Za tím účelem a pro urychlení vyřízení žádosti doporučujeme využít Formulář. V návaznosti na to bez zbytečného odkladu provedeme změnu osobních údajů, aby osobní údaje byly vždy přesné a správné.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Tyto informace subjektům osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018